Barnedåb - Trosdåb?

Et undervisningstilbud til Historie A (STX) og KS (HF)

Er dåben i kristendommen - velkomstritual til børn eller reflekteret bekræftelse af aktiv tro for voksne?

Undervisningsprojektet om dåben fra Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe-Herlev er rettet mod faget religion i det almene gymnasium (stx), og kan bruges både på c- og b-niveau.

Projektet er bygget op omkring temaet den kristne dåb, med fokus på fænomenerne barnedåb overfor voksendåb - både den rituelle dimension og på de religiøse tanker, der ligger bag de forskellige praksisser omkring dåben.

Projektets kerne er en ekskursion til den baptistiske Korskirke i Herlev. Her vil I blive vist rundt og introduceret til både baptistkirkens og folkekirkens dåbssyn og ritualer ved hhv. Korskirkens præst Ole Lundegaard og en sognepræst fra Folkekirken (Michael Skov Andersen fra Lindehøj kirke). Efterfølgende vil der være samtale mellem jer og de to præster med fælles refleksion over og diskussion af fordele og ulemper ved de to slags dåb - samt mulighed for spørgsmål.

Som supplement til besøget i kirken, er der lavet en række forslag til modulaktiviteter, som I kan bruge før og efter ekskursionen efter behov. De er lagt ind på en webside, som kan tilgås når I tilmelder jer.

De supplerende materialer er

·        et baggrundsmateriale om dåbens historie

·        et ritualmodul, hvor elevernes egne oplevelser med dåben kombineres med en undersøgelse af folkekirkens dåbsritual vha. Ninian Smarts religionsmodel, samt arbejde med en tekst med indefra synsvinkel om baptismens praksis og tankesæt.

·       en række andre aktiviteter og materialer, herunder Quizlet, videomaterialer om dåben fra folkekirken og teksteksempler til analyse af dåbstaler fra både traditionelle og mere utraditionelle synsvinkler i folkekirken.

Placering i undervisningen

Ekskursionen kan ligge i forlængelse af, at man på c-niveau har introduceret grundlæggende kristendom og folkekirken, da forløbet sætter folkekirkelige forståelser og praksis i relation til en baptistisk forståelse og praksis. Man kan også vælge I højere grad bygge sit kristendomsforløb op omkring de undervisningsaktiviteter, som hører til ekskursionen.

På B-niveau er der mulighed for at udfolde dåbstemaet mere grundigt og i højere grad fx gå ind i de teologiske overvejelser bag dåbstalerne.

Ekskursionen til Korskirken kan også danne grundlag for et senere selvstændigt feltarbejde her såvel som i folkekirken. Både folkekirken og baptistkirken er meget åbne overfor at lade elever lave deltagerobservation til gudstjenester.

Projektets formål

Formålet med selve ekskursionen er at se det materielle kirkerum med fokus på genstande til dåbsritualet, at lytte til og samtale med repræsentanter fra kirkerne med indefra synsvinklerne på begge slags ritualer og kristendomsforståelser - samt at få lejlighed til at overveje, hvilken værdi ritualer har i deres senmoderne virkelighed.

Læringsmål

·       introduktion til forskellige kristendomsfortolkninger i dansk kontekst med internationale perspektiver:

o   en minoritetskirkelig, i form af baptismen - som kan være særlig relevant at kende til, hvis man i andre fag har om USA, fx om borgerrettighedsbevægelsen.

o   flere forskellige folkekirkelige tolkninger, som illustrerer kirkens rummelighed i det senmoderne Danmark.

·       Forståelse af udviklingen i religionens rolle i det danske samfund, herunder især hvordan religionsfriheden i forbindelse med grundloven af 1849 satte nye rammer.

·       Forståelse for den historiske baggrund for dåben, som et eksempel på kristendommens udvikling fra mytisk tid, gennem europæisk historie til vore dages Danmark. 

·       Indsigt i et velafgrænset religionsfagligt fænomen, som let kan sættes i forbindelse med overgangsritualer i religioner mere generelt.

·       Træning i at sammenkæde et religiøst rum og de handlinger, der foregår i det, med en bagvedliggende lære - hvilket kan tjene som forberedelse til feltarbejde.